EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej

logo_IPgwiazdka.resizedZjazd roboczy OZZ Inicjatywa Pracownicza

Wrocław, 26-27 października 2012

W ostatni weekend października we Wrocławiu odbędzie się zjazd roboczy OZZ Inicjatywa Pracownicza poświęcony przygotowaniom do Krajowego Zjazdu Delegatów (KZD) w marcu 2013 r. Październikowe spotkanie ma na celu ustalenie ordynacji wyboru delegatów, programu KZD, szczegółów organizacyjnych i technicznych (dokładna data i miejsce oraz przygotowanie obsługi) oraz zaplanowanie działań związku w okresie od listopada 2012 do marca 2013. Chcemy także odbyć wstępne dyskusje nad szczegółowymi propozycjami zmian zasad funkcjonowania związku, które zostaną następnie przegłosowane na KZD.

Ponieważ zgodnie ze statutem, jedynym organem decyzyjnym związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, a za wykonanie jego postanowień odpowiedzialna jest Komisja Krajowa, październikowe spotkanie będzie miało charakter roboczy, dyskusyjny i informacyjny, a ewentualne ustalenia będą musiały zostać następnie zatwierdzone przez Komisję Krajową lub uzyskać aprobatę większości delegatów KZD (w zależności od tego czy będą one dotyczyły zakresu kompetencji KZD czy KK). Ze względu na charakter zjazdu, ewentualne decyzje zostaną podjęte w formule konsensusu lub przedstawienia odrębnych stanowisk (w przypadku różnicy stanowisk pomiędzy uczestnikami Zjazdu roboczego). Bezpośrednim efektem spotkania w październiku ma być opracowanie wytycznych i zaleceń dla Komisji Krajowej odnośnie przygotowania KZD oraz działań związku

Komisja Krajowa zwraca się z prośbą do wszystkich struktur OZZ IP, aby każda z komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych wybrała przynajmniej jedną osobę, która weźmie udział w Zjeździe roboczym, będzie upoważniona do reprezentowania stanowiska swojej komisji oraz zostanie zobowiązana do przedstawienia pozostałym członkom swojej komisji ewentualnych ustaleń Zjazdu. Wybór ten powinien zostać podjęty w formie uchwały walnego zebrania wszystkich członków danej komisji. Niezależnie od tak wybranych reprezentantów i reprezentantek podstawowych struktur związku, Komisja Krajowa zaprasza do udziału w zjeździe wszystkich członków i członkinie związku – niezależnie od tego czy pełnią oni/one jakieś funkcje w swoich komisjach.

Materiał zawierający propozycje przedzjazdowe zostanie opracowany przez Komisję Krajową i opublikowany na stronie internetowej związku oraz rozesłany do komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych do 30 września br. Wybór reprezentantów komisji powinien nastąpić do 14 października br. – do tego dnia komisje powinny przesłać Komisji Krajowej dokładne informacje o swoich reprezentantach oraz liczbie osób z danej komisji, która planuje wziąć udział w zjeździe.

Podczas obrad, planujemy omówić następujące zagadnienia:

(I) Reforma finansów związku – Finanse są w chwili obecnej jednym z kluczowych problemów związku; wraz z powstawaniem nowych komisji i licznymi konfliktami w zakładach pracy zwiększają się wydatki ponoszone przez cały związek, których nie pokrywają dotychczasowe wpływy ze składek członkowskich; z drugiej strony brak jest przejrzystych i konkretnych zasad podziału składki pomiędzy poszczególne struktury związku (komisjami zakładowymi, międzyzakładowymi i środowiskowymi a Komisją Krajową), istnieją także problemy i niejednoznaczności związane z samodzielnym gospodarowaniem finansami przez podstawowe struktury związku. W związku z wszystkimi powyższymi problemami, Komisja Krajowa planuje przedstawić szczegółowy plan reformy finansów związku obejmujący zarówno zmiany zasad ustalania wysokości składki, jej podziału pomiędzy struktury podstawowe a władze związku, jak i kwestie zarządzania finansami przez podstawowe struktury związku.

(II) Kampania informacyjna i organizacyjna dla pracowników Specjalnych Stref Ekonomicznych – jedynym z kluczowych konfliktów tego roku był spór zbiorowy i strajk w Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o., zakończone bezprawnym lokautem. Walka pracowników Chung Hong oraz analizy prowadzone przez działaczki OZZ IP z Wrocławia i Poznania wskazują, że zakłady ulokowane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są w wielu regionach Polski kluczowymi miejscami pracy, a z drugiej strony – są to także podmioty korzystające z publicznego wsparcia przy jednoczesnym utrzymywaniu niskich płac, naruszaniu podstawowych norm prawa pracy, prowadzeniu antyzwiązkowej polityki i intensyfikacji praktyk wyzysku. W najbliższym czasie wydaje się więc konieczne rozpoczęcie długofalowej kampanii nakierowanej na organizowanie pracowników z zakładów położonych na terenie SSE oraz krytykę modelu „rozwoju gospodarczego opartego na Strefach” w którym nie ma miejsca na respektowanie podstawowych praw pracowniczych. Założenia kampanii zostaną zaprezentowane przez Komisję Zakładową OZZ IP w Chung Hong Electronics oraz działaczki IP z Wrocławia i Poznania.

(III) Struktura związku oraz koordynacja działań IP – propozycja zmian statutowych – w związku z powstawaniem nowych komisji OZZ IP oraz dyskusją nad modelem działania, która odbyła się na IV Obozie Letnim związku, Komisja Krajowa przedstawi propozycję zmian statutowych zmierzające do ściślejszej koordynacji działań związku pomiędzy Zjazdami Delegatów, wyodrębnienia regionalnych i/lub branżowych struktur koordynujących działania podstawowych struktur związku, ściślejszego podziału prac pomiędzy członkami komisji krajowej oraz osobami wchodzącymi w skład prezydiów komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych.

(IV) Plan polityki szkoleniowej OZZ IP – w celu usprawnienia działań podejmowanych przez komisje IP na terenie zakładów pracy oraz w celu ściślejszej integracji związku, Komisja Krajowa planuje rozpoczęcie serii szkoleń dla członków i członkiń OZZ IP z zakresu wybranych zagadnień z prawa pracy oraz praktycznych aspektów działalności związkowej (prowadzenie sporów zbiorowych, formy walki i protestu pracowniczego, zaangażowanie w konflikty społeczne „poza zakładem pracy” etc.) . Podczas zjazdu roboczego zostaną zaprezentowane wstępne założenia projektowanej polityki szkoleniowej.

(V) Ogólnopolski Fundusz Antyrepresyjny – jedną z konsekwencji konfliktu w Chung Hong Electronics Poland była konieczność uruchomienia ad hoc Funduszu Strajkowego w celu pomocy finansowej strajkującym oraz zwolnionym z pracy pracownikom. Zbierane od lipca do września środki wystarczyły na wypłatę jednorazowych zapomóg, jednak w żaden sposób nie rozwiązało to problemu niewystarczającego wsparcia, jakie OZZ IP może na chwilę obecną udzielić działaczom i działaczkom związkowym represjonowanym w związku z działalnością związkową. Propozycją rozwiązania tego problemu jest projekt powołania ogólnopolskiego Funduszu przeznaczonego na pomoc represjonowanym związkowcom i związkowczyniom.

(VI) Kontrowersje związane z politycznym aspektem działań związku – do chwili obecnej nie została rozwiązana kontrowersyjna kwestia stosunku związku do działalności politycznej oraz uściślenia praktycznego wymiaru zasady „niezależności od partii i organów władzy państwowej i samorządowej”. Kontrowersje te były przedmiotem debat na VII KZD, który zdecydował o przeprowadzeniu referendum w tej kwestii, jednak do tej pory Komisji Krajowej nie udało się opracować wystarczająco precyzyjnych pytań. Celem tej części zjazdu będzie dyskusja nad dokładniejszym zdefiniowaniem deklarowanych zasad niezależności związku od partii politycznych i organów władzy państwowej i samorządowej.

(VII) Działalność pełnomocników związkowych oraz zasady pomocy prawnej – w związku ze zwiększeniem ilości spraw toczących się przed sądami pracy, które dotyczą członków i członkiń OZZ Inicjatywa Pracownicza, a także w związku z coraz większym zapotrzebowaniem podstawowych struktur związku na doradztwo w zakresie prawa pracy, Komisja Krajowa przedstawi informację na temat dotychczasowego modelu pomocy prawnej prowadzonej przez związek oraz zaproponuje nowe rozwiązania w tym zakresie.

(VIII) Plan działań związku na okres listopad 2012 - marzec 2013 – jako ostatnia część zjazdu została przewidziana dyskusja nad planowanymi działaniami w okresie pozostałym do KZD.

Zjazd roboczy będzie trwał 2 dni – w piątek 26 października w godzinach popołudniowych zostanie zorganizowane otwarte spotkanie dyskusyjne poświęcone kwestii mobilizacji pracowników sektora kultury, natomiast drugi dzień zjazdu – sobota 27 października, zostanie w całości poświęcona dyskusjom nad wyżej wymienionymi zagadnieniami.

Dokładny program zjazdu roboczego zostanie opublikowany na stronie OZZ IP do 30 września 2012 r. Zjazd odbędzie się w Teatrze Polskim we Wrocławiu (ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Zjeździe Roboczym prosimy o kontakt:

W sprawach programu, wystąpień oraz zgłaszania uczestników - z Komisją Krajową OZZ IP (mail: ip[@]ozzip.pl, Tel: 0-501-303-351),

W sprawach dojazdu, noclegów i informacji organizacyjnych – z Komisją Zakładową OZZ IP w Teatrze Polskim we Wrocławiu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz wrocławskim środowiskiem związanym z IP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 0-503-177-889).

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.