EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Sprawozdanie z XI Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza

Obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza
Obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza

30 marca br. miał miejsce XI Krajowy Zjazd Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza. Wybrano nową Komisję Krajową oraz Krajową Komisję Rewizyjną naszego związku. Dokonano także zmian statutowych. W kilku sprawach doszło do burzliwej dyskusji.

Zjazd tradycyjnie rozpoczął się od rejestracji uczestników i uczestniczek spotkania (łącznie 59 osób), a następnie wyboru prezydium Zjazdu oraz członków i członkiń Komisji Skrutacyjnej. Po stwierdzeniu ważności Zjazdu rozpoczęto obrady.

Sprawozdanie Komisji Krajowej

W pierwszej kolejności Komisja Krajowa (KK) przedłożyła sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Z zaprezentowanych ważniejszych danych wynika, że Inicjatywa Pracownicza liczy obecnie nieco ponad 3000 członków i członkiń, zapisanych do 60 komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych. Największe pod względem liczebności struktury IP działają w Amazon i Volkswagenie. W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny wzrost liczebności Inicjatywy Pracowniczej, co stanowiło poważne wyzwanie przede wszystkim dla Komisji Krajowej IP. Dodatkowo, w 2018 roku dokonały się zmiany legislacyjne czyli wprowadzono przepisy RODO oraz znowelizowano poważnie ustawę o związkach zawodowych. Zmusiło to np. związek do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przeformułowano także działania szkoleniowe związku (sprawozdanie dotyczące działań szkoleniowych prezentowaliśmy w poprzedni 50 numerze Biuletynu „Inicjatywa Pracownicza”). Dużą aktywność związek przejawiał także na polu działań międzynarodowych (sprawozdanie tego dotyczące w osobnym artykule).

Jeżeli chodzi o sytuację finansową, to związek na poziomie krajowym posiada obecnie rezerwy finansowe. Ściągalności składek ustępująca Komisja Krajowa oceniła na ok. 30 (wersja pesymistyczna) do 50 (wersja optymistyczna) procent w zależności od metodologii liczenia.

W imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej przemawiała Magdalena Chustecka. Analizując działalność Komisji Krajowej wskazała na brak dostatecznie jasnych planów budżetowych w działalności KK i trudności w dostępie do wybranej dokumentacji. Fakt ten ustępująca Komisja tłumaczyła przede wszystkim dynamiczną i zmieniającą się sytuacją w związku – jego przyrostem liczebnym i liczbą nowo zarejestrowanych komisji zakładowych. Wskazywano także na fakt, że z pośród 11-osobowej Komisji Krajowej wybranej dwa lata temu, połowa członków i członkiń tego gremium ostatecznie nie brała aktywnego udziału w pracach KK. Z tego powodu pojawiły się poważne trudności w spełnieniu szeregu wymogów, bowiem nadmiarem zadań obciążone były pozostałe osoby. Ostatecznie Krajowa Komisji Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Inicjatywy Pracowniczej. „Za” udzieleniem absolutorium głosowało 48 delegatów i delegatek; „przeciw” udzieleniu absolutorium głosowały 3 osoby; „wstrzymało się od głosu” 7 osób.

Zmiany statutowe

Propozycja zmian w Statucie IP wynikała z konieczności dostosowania go do znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych. Oprócz tego, projekt przewidywał możliwość wyboru większej niż dotychczas liczby członków i członkiń prezydiów komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych. Potrzebę zmian uzasadniano tym, iż kilka komisji jest bardzo licznych, a jednocześnie strukturalnie rozproszonych po całym kraju, co wymaga wyboru większej liczby osób funkcyjnych. W projekcie zmian statutowych zaproponowano także zniesienie kadencyjności władz szczebla podstawowego naszego związku. W dyskusji nad uchwałą dotyczącą zmian statutowych padła propozycja, aby kadencyjności władz komisji zakładowych, międzyzakładowych, środowiskowych utrzymać w mocy. Zarządzono zatem głosowanie cząstkowe dotyczącego tego, czy Delegaci i Delegatki są „za” zniesieniem kadencyjności ww. władz (jak przewidywała przedstawiona Zjazdowi uchwała dotycząca zmian statutowych) czy „przeciwko”. Ostatecznie „za” zniesieniem kadencyjności organizacji szczebla podstawowego głosowały 44 osoby, „przeciw” – 5 osób; „wstrzymało się od głosu” – 8 osób. Zjazd poparł więc propozycję zmian statutowych przedstawioną przez Komisje Krajową.

Wybór nowych władz IP. Biuro związkowe

Do nowej Komisji Krajowej kandydowało 11 osób. Liczebność KK Zjazd ustalił na 9 członków i członkiń. W głosowaniu tajnym wybrano KK w składzie:
(1) Piotr Krzyżaniak – Koordynator ds. Związkowych
(2) Michał Sobol – Koordynator ds. Związkowych
(3) Maria Świetlik – Koordynatorka ds. Współpracy z innymi Związkami i Organizacjami
(4) Rafał Jakubowicz – Koordynator ds. Współpracy z innymi Związkami i Organizacjami
(5) Ignacy Jóźwiak – Koordynator ds. Międzynarodowych
(6) Agnieszka Mróz – Skarbniczka
(7) Jakub Grzegorczyk – Koordynator ds. Informacji
Oraz dwie osoby pełniące funkcje: Koordynatorki ds. Organizacyjnych i Koordynatora ds. Rozwoju Związku.

Wybory zorganizowano w ten sposób, aby dokładniej ustalić zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób wchodzących w skład Komisji Krajowej. Ma to pomóc zarówno nowo wybranej Komisji Krajowej w organizowaniu swoich prac, jak i ułatwić przyszłemu Zjazdowi ocenę funkcjonowania tego organu władz krajowych związku.

Do nowej Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano:
(1) Wojciech Nagłowski – Przewodniczący
(2) Szymon Bojdo
(3) Krzysztof Jackowski

Istotnym problemem było pytanie o to, jak ma dalej funkcjonować Komisja Krajowa. Ustępująca KK rekomendowała, celem zapewnienia stabilności funkcjonowania Inicjatywy Pracowniczej na poziomie administracyjnym i prawnym, powołanie „biura związkowego” z osobami zatrudnionymi w takiej czy innej formie. Jest to o tyle nowym rozwiązaniem w naszej sytuacji, że do tej pory w zasadzie żadne funkcje w IP nie były wykonywane odpłatnie, czy tym bardziej etatowo. W toku dyskusji pojawiły się dwa warianty funkcjonowania biura: „wariant A” zakładał ustanowienie budżetu na wynagrodzenia osobowe (nie przesądzający ich formy) do decyzji Komisji Krajowej kogo i na jakich zasadach zatrudnić; „wariant B” zakładał, że osoby opłacane będą zatrudniane obligatoryjnie na umowę o pracę (w całości lub w części etatu) i nie będą to przedstawiciele czy przedstawicielki wchodzące jednocześnie w skład KK. Ostatecznie Zjazd rekomendował w głosowaniu „wariant B” (22 głosy wobec 15 głosów za „wariantem A”). Jednocześnie 6 osób opowiedziała się przeciwko obu tym opcjom.

Współpraca z innymi związkami zawodowymi

Zjazd Inicjatywy Pracowniczej gościł także delegację Związku Zawodowego „Zjednoczeni”, z którym współpracujemy od kilku lat. Pojawiła się koncepcja stworzenia federacji obu naszych organizacji. Na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu. Decyzja w tej sprawie leży po stronie Komisji Krajowej IP (i oczywiście zarządu Zjednoczonych), ale poddano pod głosowanie na Zjeździe kwestie przystąpienia IP do federacji. Jednogłośnie Delegaci i Delegatki poparli tę inicjatywę (bez głosów sprzeciwu i wytrzymujących). Jednocześnie do prezydium Zjednoczenia Niezależnych Związków Zawodowych (bo taką nazwę przyjmie tworzona federacja), rekomendowano:
(1) Marię Malinowską
(2) Krzysztofa Króla
(3) Piotra Krzyżaniaka

W kolejnym głosowaniu podjęto uchwałę Zjazdu, rekomendującą przytępienie Inicjatywy Pracowniczej do Międzynarodowej Związkowej Sieci Solidarności i Walk, w których pracach – posiadając do tej pory status obserwatora – bierzemy udział od kilku lat.

Ostatnią kwestią omówioną podczas oficjalnej części Zjazdu było jednogłośne przyjęcie stanowiska wspierającego protesty i strajki w sferze budżetowej oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu koordynacji działań na tym poziomie – zarówno wewnątrz naszego związku, jak i „na zewnątrz” - we współpracy z innymi organizacjami związkowymi prowadzącymi walki w sferze budżetowej.

Po Zjeździe, w sobotę wieczorem, na squacie Rozbrat odbył się pokaz filmu dokumentalnego "Pięść i dynamit. Gawęda o śląskich antyfaszystach w Hiszpanii" oraz spotkanie z jego reżyserem Dariuszem Zalegą. 30 marca przypadała też 9 rocznica śmierci Marcela Szarego – w związku z czym zorganizowałyśmy i zorganizowaliśmy krótką uroczystość upamiętniającą naszego działacza i jednego z założycieli OZZ IP.

Z kolei następnego dnia (w niedzielę) odbyło się szkolenie i dyskusja poświęcone tematowi nowelizacji Ustawy o związkach zawodowych, któa weszła w życie z dniem 1 styczna 2019 roku. W spotkaniu tym wzięło udział około 20 osób z różnych komisji IP. Oprócz tego odbyło się wiele emocjonujących dyskusji wokół istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania teraz i w przyszłości naszego związku zawodowego.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.