EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

VW: Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał rację związkowcowi

VW: Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał rację związkowcowi

W dniu 27 lipca na posiedzeniu niejawnym zakończyła się właśnie sprawa jednego z pracowników Volkswagen Poznań, członka OZZ Inicjatywa Pracownicza. Pełnomocnik powoda otrzymał właśnie odpis wyroku. Sąd Okręgowy na skutek wniesionej w imieniu pracownika apelacji zasądził na jego rzecz 14 223 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Ponadto obciążył kosztami postępowania stronę pozwaną (Volkswagena) nakazując ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa 712 zł oraz zwrócić powodowi 30 zł tytułem opłaty od apelacji. Wyrok jest prawomocny.

Wcześnie Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce oddalił powództwo pracownika.

Pracownik reprezentowany przez członka związku zawodowego zarzucał pracodawcy brak konsultacji przyczyny wypowiedzenia z jego organizacją związkową. Co prawda pracodawca wystąpił do związku o informację czy pracownik (którego dotyczyła sprawa) korzysta z obrony związku, jednakże z uwagi na nieotrzymanie odpowiedzi w ciągu 5 dni uznał, że nie ma obowiązku konsultować z naszym związkiem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę [art. 30 ust. 2(1) ustawy o związkach zawodowych].

Brak informacji o objęciu ochroną spowodowany był tym, iż pracownik wstąpił do OZZ Inicjatywa Pracownicza już podczas biegu terminu na przekazanie pracodawcy informacji o jego obronie. Pracodawca wystąpił o tą informację w dniu 23 sierpnia 2017 r. O przyjęciu pracownika w poczet członków związku zadecydowano dopiero w dniu 27 sierpnia 2017 r. O przynależności związkowej powoda do OZZ IP poinformowano pracodawcę dopiero 29 sierpnia 2017 r. – a więc już, z uwagi na upływ terminu, poza trybem, o którym mowa w art. 30 ust. 2(1) u.z.z. Wypowiedzenia dokonano jednak dopiero w dniu 11 września 2017 r.

Pracodawca w toku postępowania dowodził, iż termin pięciu dni wskazany w art. 30 ust. 2(1) u.z.z. ma charakter bezwzględny, a w wyniku nie uzyskania takiej informacji miał on prawo odstąpić od współdziałania ze związkiem zawodowym. Inna interpretacja tego przepisu wprowadzałaby niepewność w obiegu prawnym. Z drugiej strony Volkswagen dowodził, iż przyczynę wypowiedzenia skonsultował, ale z zakładową Solidarnością, do której powód wciąż formalnie należał w chwili wypowiedzenia mu umowy o pracę.

Reprezentujący pracownika pełnomocnik związkowy z ramienia Inicjatywy Pracowniczej dowodził, iż pracodawca o przynależności związkowej do OZZ IP powoda wiedział już na kilkanaście dniu przed sporządzeniem pisma wypowiadającego mu umowę o pracę. Ponadto pozwana dowiedziała się o korzystaniu przez powoda z obrony związkowej bezpośrednio z inicjatywy struktury organizacyjnej związku zawodowego, który nie zaniedbał swojego obowiązku i poinformował pozwaną o przynależności powoda najszybciej jak to było możliwe. Sam zaś tryb art. 30 ust. 2(1) u.z.z. pozwalałby pracodawcy odstąpić od konsultacji z art. 38 Kodeksu pracy, tylko wówczas gdyby zarówno w ramach tego trybu jak i z żadnego innego wiarygodnego źródła nie wiedziałby on o przynależności związkowej.

Sąd pierwszej instancji nie przyznał pracownikowi racji, uznał że okoliczność przystąpienia powoda dopiero w trakcie terminu na poinformowanie o jego przynależności związkowej nie miała tu żadnego znaczenia. Nie poinformowanie pracodawcy w ciągu pięciu dni o jego przynależności zwolnił pozwaną z obowiązku przeprowadzenia takiej konsultacji.

Na skutek wywiedzionej w imieniu pracownika apelacji, Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji. Aktualnie pełnomocnik powoda czeka na jego uzasadnienie. Wyrok jest prawomocny i pracodawca jest zobowiązany do wypłaty powodowi zasądzonego odszkodowania (kwota wskazana w wyroku nie podlega opodatkowaniu ani żadnym innym potrąceniom). Jako że postępowanie było prowadzone w trybie uproszczonym Skarga kasacyjna od niego nie przysługuje.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.